BIOCON STANDART

МОДУЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – BIOCON STANDART

ПРЕДИМСТВАТА НА BIOCON:

 • Висока степен на пречистване
 • Компактни размери на съоръжението
 • Цялото необходимо оборудване е разположено в модула и не се налага изграждането на обслужващи сгради
 • Ниски разходи за строително-монтажни дейности
 • Автоматизирано протичане на процесите
 • Минимално количество на отделената утайка
 • Възможност за  използване на утайката за наторяване
 • Не се отделят неприятни миризми
 • Пречистените води могат да се използват за напояване на тревни площи и декоративни насаждения
 • Възможност за надземен или подземен монтаж.
 • Лесно увеличаване на капацитета на пречистване чрез добавяне на допълнителни модули.

BIOCON STANDARD от 30 Е.Ж. до 5 000 Е.Ж.

За стандартно пречистване на битово отпадните води без отстраняване на азот и фосфор.

Параметрите на пречистената вода са:

БПК5         ≤  25   мг/л

НВ             ≤  35 мг/л

ХПК          ≤ 125  мг/л

Процесите, които протичат в модулното съоръжение са:

 • Механично пречистване чрез решетка
 • Биологично пречистване
 • Дезинфекция
 • Стабилизация на утайките

Биологично пречистване се осъществява в аеробен биобасейн и вторичен утаител, благодарение на процеса на превръщане на съдържащите се в отпадъчните води органични замърсители в минерални съединения чрез жизнената дейност на микроорганизми (активна утайка). В био реактора се подава кислород от мембранни дифузори разположени по дъното и въздуходувка разположена в машинното отделение. Аеробните бактерии (микроорганизми) разграждат органиката в отпадната вода и нарастват по време на аерацията. След био реактора следва вторичен ламелен утаител. В него микроорганизмите се отделят на дъното като активна утайка, от където се подава/рециркулира/към биореактора, а излишната утайка към аеробния стабилизатор. Избистрената вода след утаителя постъпва в отделение за хлориране, където се инжектира хлорен разтвор при необходимост от дезинфекция.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДНИ ВОДИ С ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗОТ И ФОСФОР

BIOCON P&N REMOVAL от 30 Е.Ж. до 5 000 Е.Ж.

За пречистване на битово отпадните води с отстраняване на азот и фосфор, които ще се заустят във водни приемници с чувствителни зони. Параметрите на пречистената вода са:

БПК5         ≤  25   мг/л

НВ             ≤  35   мг/л

ХПК          ≤ 125  мг/л

Noбщ           <  15  мг/л

P oбщ           <   2  мг/л

Процесите, които протичат в модулното съоръжение са:

 • Механично пречистване чрез решетка
 • Първично утаяване
 • Отстраняване на фосфора
 • Биологично пречистване с денитрификация и нитрификация
 • Дезинфекция
 • Стабилизация на утайките

С първичното утаяване на отпадъчната вода се намаляват неразтворените вещества. Следва зона за отстраняване на фосфора, в която се дозира железен трихлорид. На следващото стъпало водата попада в безкислородна зона за денитрификация, където се отстранява азота и в зона за нитрификация/денитрификация за отстраняване на БПК. Биологично пречистване се осъществява в аеробен биобасейн и вторичен утаител, благодарение на процеса на превръщане на съдържащите се в отпадъчните води органични замърсители в минерални съединения чрез жизнената дейност на микроорганизми (активна утайка). В биореактора се подава кислород от мембранни дифузори разположени по дъното и въздуходувка разположена в машинното отделение. Аеробните бактерии (микроорганизми) разграждат органиката в отпадната вода и нарастват по време на аерацията. При изчерпване на органичните вещества в отпадната вода започва разграждането на бактериалните клетки/самоокисление или ендогенно дишане/, при което се създават условия за развитие на нитрифициращи бактерии, окисляващи амониевите съединения .Получените нитрати се редуцират в безкислородна среда до азот, вода и кислород. След биореактора следва вторичен ламелен утаител. В него микроорганизмите се отделят на дъното като активна утайка, от където се подава/рециркулира/към зоната за отстраняване на фосфора, а излишната утайка към аеробния стабилизатор. Избистрената вода след утаителя постъпва в отделение за хлориране, където се инжектира хлорен разтвор при необходимост от дезинфекция.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С MBBR ТЕХНОЛОГИЯ

BIOCON станции с MBBR представляват усъвършенстване на стандартния процес на пречистване предлаган от нашите модулни пречиствателни станции BIOCON STANDART . MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) представлява био басейн с подвижен био носител (био чипс), с което се повишава значително пречиствателния капацитет на съоръжението и се намалят необходимите обеми. MBBR тхнологията се предлага в контейнер или съоръжение изградено от бетон в зависимост от капацитета на водата, която трябва да се пречисти. Всеки един био носител предоставя повърхност за разтеж на колонии с бактериите и се повишава значително концентрацията на активна утайка, която разгражда органиката в отпадната вода. Това насищане с бактерии в биобасейна дава възможност за висока степен на пречистване на отпадната вода и голяма стабилност на пречиствателния процес. Предлага се в двата варианта:

BIOCON MBBR STANDART – За стандартно пречистване на отпадните води без отстраняване на азот и фосфор

BIOCON MBBR P&N REMOVAL – За пречистване на отпадни води с отстраняване на азот и фосфор.

Предимства на MBBR технологията:

 • Ефективен пречиствателен процес с до 5 пъти по-висока степен на пречистване в сравнение с традиционните методи
 • Многократно намаляване на обема на пречиствателното съоръжение
 • Пречиствателният капацитет на съоръжението може да се увеличи лесно, просто с добавянето на допълнително количество био носител.
 • Устойчив пречиствателен процес, поемащ ударни натоварвания на отпадната вода
 • Енергоспестяващ процес на пречистване
 • Възможност за отстраняване на азот и фосфор

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре