Инженеринг

Инженерингови услуги

В ОБЛАСТТА НА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ

 • ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ ОТПАДНИ ВОДИ ЗА ХОТЕЛИ, ВАКАНЦИОННИ КОМПЛЕКСИ, ЖИЛИЩНИ И ОФИС СГРАДИ.
 • ПРЕДЛАГАМЕ РАЗРАБОТЕНИ МОДУЛИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ ОТПАДНИ ВОДИ ЗА: 30, 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000 и 5 000 Е.Ж.
 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДНИ ВОДИ
 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ГРАДОВЕ И МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
 • ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА
 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА
 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ
 • КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНИЯ ВЪВ ВОДНИЯТ СЕКТОР
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪВ ВИК СЕКТОРА И ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ВОДИТЕ
 • ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
 • УПРАЖНЯВАНЕ АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
 • ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНА НАСТРОЙКА
 • ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА КЪЩИ – ДО 30 Е.Ж.
 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

ДОПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ – ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

 • ИНДУСТРИАЛНИ ОМЕКОТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДА
 • ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБРАТНА ОСМОЗА
 • УЛТРАФИЛТРАЦИЯ
 • ОЗОНИРАНЕ НА ВОДА
 • ИНСТАЛАЦИИ ЗА НАНОФИЛТРАЦИЯ НА ВОДА

В ОБЛАСТТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

 • РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОРГАНИЧНИ НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ С ЦЕЛ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
 • КОНСУЛТИРАНЕ НА КЛИЕНТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре