КОМПАНИЯТА

 

„ЕКОПРОЕКТ“ е иновативна инженерингова компания с над 20 години опит в пречистването на води, изграждането на пречиствателни станции и разработването на иновативни технологии за енергийно оползотворяване на неопасни отпадъци. Една от малкото инсталации в България за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници е в изграждане и предстои да бъде въведена в експлоатация.

Фирмата предлага:

  • Пълен инженеринг в областта на консултиране, проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация както и реновиране на съществуващи пречиствателни станции за питейни води, отпадни битови води и пречистване на производствени води.
  • Проектиране и инженеринг на инсталации за енергийно оползотворяване на неопасни отпадъци с цел производството на електрическа енергия.

Екипът на компанията е с богат опит в разработването и внедряването на най-модерните и енергоефективни технологии. Оборудването, на което залагаме се осигурява от нашите качествени и надежни търговски партньори в Европа. В процеса на нашата работа винаги залагаме на индивидуалното обслужване на всеки клиент, спрямо неговите специфични изисквания и необходимости. Мисията ни е да запазим природата чиста, с която сме изцяло свързани и зависими. Опазването и, и намаляването на вредните въздействия от дейността на хората и разрешаването на екологичните проблеми са отговорност засягаща всички нас.
Думата „ЕКО“ е съкращение от думата екология, идваща от древногръцките думи OIKOS, означаващо ДОМ, КЪЩА и LOGOS, означаващо НАУКА. Науката за опазването на нашия дом (природата) е от първостепенно значение за бъдещето на всички нас.
Мисията на ЕКОПРОЕКТ е да съхрани природните водни ресурси и въздухът за да осигури устойчива и здравословна околна среда за населението, чрез предлагането и внедряването на най-модерните и енергоефективни технологии за пречистване на битови и промишлени отпадни води и производството на електическа енергия от чисти възобновяеми енергийни източници. Чрез намаляване на замърсяването на водите и въздуха от човешката дейност се постига устойчиво развитие и запазване на биологичното разнообразие на планетата.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре